பாரதியார் கவிதைகள்

பாரதியார் கவிதைகள்

ஓடி விளையாடு பாப்பா – பாரதியார் கவிதை

ஓடி விளையாடு பாப்பா, – நீஓய்ந்திருக்க லாகாது பாப்பா,கூடி விளையாடு பாப்பா, – ஒருகுழந்தையை வையாதே பாப்பா. சின்னஞ் சிறுகுருவி போலே – நீதிரிந்து பறந்துவா பாப்பா,வண்ணப்

Read More